Chocmah eenjarige Astrologie Opleiding
Eenjarige beroepsopleiding tot erkend praktiserend astroloog AVN
Eenjarige Astrologie opleiding

Inleiding
Chocmah heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van de theoretische en praktische toepassing van astrologie op beroepsniveau. Door het volgen van deze astrologische opleiding kunt u inzicht krijgen in uw persoonlijke leven en dat van anderen. De archetypische veelvormigheid van principes en begrippen die de grondslag vormen van astrologie, zullen ruimschoots de aandacht krijgen. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die serieus in astrologie geïnteresseerd zijn en dit praktisch willen toepassen. Ook de psychosociale kant zal aan bod komen.

Methodische aanpak
In de opleiding en workshops worden theorie en praktijk op de meest optimale wijze verenigd. De theorie wordt zo aanschouwelijk mogelijk gebracht en er wordt voor voldoende afwisseling tussen theorie en praktijk gezorgd. De opleiding zal een gestructureerde methode hanteren, dat wil zeggen dat er tijdslimieten zijn voor nader aan te geven lesstof. De theorie wordt individueel of in kleine groepjes praktisch toegepast, waarbij een onderdeel van eigen of andermans horoscoop wordt behandeld tot uitgebreide case - studies. Het duiden van een horoscoop is een belangrijk onderdeel, waar vroeg mee gestart wordt. Tussentijds zijn er huiswerk-opdrachten en zullen er toetsen worden afgenomen, waardoor het kennisniveau gewaarborgd wordt. Bij een voldoende resultaat na het eindexamen, ontvangt u een diploma. De opleiding en het eindexamen zijn conform aan de eisen van AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland) erkenden astrologen. Chocmah conformeert zich aan de ethische code, zoals die opgesteld is door deze vakvereniging.

Opleidingsmateriaal
Aan het begin van de opleiding hoort u welke studieboeken en benodigdheden u zult gaan gebruiken. U krijgt 3 (of meer) studieboeken en diverse stencils. Het boek Communicatie vaardigheden voor Astrologen. Te zijner tijd een astrologie computerprogramma. Heldere gestructureerde duidingmethoden. Eveneens wordt u aangereikt welke boeken u kunnen helpen uw studie te verbreden en verdiepen, deze kunnen geleend worden bij de cursusleiding. U dient zelf twee efemeriden te kopen.

Duur van de opleiding
De opleiding zal plaatsvinden op de Oude Groenestraat 6-193, 6678 MB Oosterhout GLD. Duur van de opleiding is 40 lessen van 3 uur. Aangevuld met 5 workshops op zaterdag, op een nader te bepalen datum. Deze opleiding duurt een jaar. Start in begin september

Organisatie
Uitvoering en organisatie van genoemde activiteiten worden verzorgd door Leo Hunting. Hij is erkend praktiserend lid, van de AVN. Hij is voormalig voorzitter van de intake - en begeleidingscommissie. Deze commissie (CIB) heeft als taak de examens en de daaraan verbonden eisen voor toetreding tot deze organisatie op te stellen, af te nemen en te bewaken, en aankomende astrologen/opleidingen te begeleiden. Hij is 25 jaar docent in het onderwijs geweest, heeft een HBO opleiding Psycho Sociaal Therapeut/Trainer gevolgd, houdt zich bezig met de esoterische en kabbalistische kant van astrologie. Heeft eigen trainingen ontwikkeld voor personele diensten op astrologische basis. Dit alles komt tot uitdrukking in zijn lezingen, cursussen en artikelen die hij hierover geschreven heeft. Zijn boek - Esoterische dimensies in Astrologie - is in jan. 2004 verschenen en heeft veel lovende kritieken gekregen, vooral uit wetenschappelijke kringen.

Astrologie
Astrologie is een neerslag van duizenden jaren psychologische ervaring. Zij geeft het verband weer van de standen en bewegingen van planeten, sterren en het karakter van de mens en zijn levensomstandigheden. Deze empirische wetenschap toont ons in een horoscoop het totaalbeeld van de persoonlijkheid in al zijn facetten. Om astrologie te kunnen toepassen, maakt de astroloog gebruik van een horoscoop. Een horoscoop is een symbolische weergave van astronomische gegevens, gerelateerd aan een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip op aarde.

De mogelijkheden van astrologie
Met behulp van een horoscoop kan men het inzicht op veel gebieden vergroten, zoals studie - en beroepskeuze, talenten, relaties, gezondheid en zelfexpressie. Bovendien geeft de horoscoop een inzicht in iemands sterke en minder sterke kanten. Het is ook mogelijk een horoscoop te maken van bijvoorbeeld relaties, gebeurtenissen, landen, bedrijven, personele diensten. Door ontstane zelfkennis kan een groter zelfvertrouwen ontstaan, waardoor men beter functioneert. Op basis daarvan kan men een meer zinvolle invulling aan zijn bestaan geven. Een horoscoop is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Het praktisch en/of professioneel gebruik met behulp van astrologie kan onder meer zijn:

 • een eigen praktijk als astroloog
 • therapeut/ hulpverlener/ trainer met astrologie als belangrijk hulpmiddel
 • astrologie docent
 • adviseur bij personeelswerk
 • onderzoeker
 • beroepskeuze adviseur
 • een grondige basis voor spirituele ontwikkeling

 • De opleiding bestaat uit de volgende modules:
  Moduul Radix, waarin:
 • astronomische kennis t.b.v. astrologie
 • berekenen en tekenen van een horoscoop
 • kennis van planeetpatronen en horoscoophelften, elementen en kruizen
 • kennis van planeten, tekens en huizen
 • aspectenleer
 • duidingtechnieken
 • vader/moederbeeld, kinderen, relaties, werk, beroep(keuze)

 • Moduul Astrologie, waarin:
 • Synastrie technieken
 • Combine
 • Composiet

 • Moduul Progressietechnieken, waarin:
 • Secundaire directies
 • Transits
 • Solaar
 • Uurhoeken

 • Moduul Communicatie, waarin:
 • Basisvaardigheden van gesprekstechnieken
 • Consultvaardigheden
 • Sociale vaardigheden

 • Diverse aanvullende technieken, theorieën en zienswijze op astrologisch gebied.
  Toetsing en examen
  Tijdens de opleiding dienen tentamens en werkstukken te worden gemaakt. Deze worden zowel mondeling als schriftelijk afgenomen. Bij de beoordeling daarvan gelden de volgende criteria:
 • kennis van het vak
 • het vertalen van die kennis naar de praktijk.

 • De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling examen. Vooraf dient een cassettebandje/CD van een horoscoop gesprek ingeleverd te zijn. Wanneer dit examen met goed gevolg wordt afgesloten, wordt een diploma uitgereikt. Dit diploma geeft toegang tot het erkend (praktiserend) lidmaatschap van de AVN.

  Kosten en wijze van betalen
  De opleidingskosten bedragen € 1.400 Bij betaling ineens € 1.350. U bent ingeschreven voor de opleiding als u het inschrijfgeld (deel van het cursusgeld) ad € 250 contant heeft betaald. De rest dient voor 1 december contant voldaan te zijn.

  Aantal deelnemers
  Om een optimale kennisoverdracht en persoonlijke aandacht te kunnen garanderen, is de groepsgrootte niet meer dan 3 of 4 personen. De lessen hebben meer het karakter van een privé opleiding.

  Wat kunt u na de opleiding:

 • een geboorte horoscoop duiden
 • een relatie horoscoop duiden
 • meerdere progressieve technieken gebruiken
 • consulten geven op het gebied van astrologie

 • Lesdagen
  Er is een groep op de maandagmiddag van 13 tot 16 uur, en een groep op de dinsdagavond van 19 tot 22 uur.